O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu - Zdroju Ewa Zgol Kancelaria Komornicza w Jastrzębiu - Zdroju zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 28-06-2019 r. o godz. 09:30 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Jastrzębiu - Zdroju w sali nr 155 odbędzie się

 

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

 

nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem pawilonu handlowego oraz budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonej w miejscowości Jastrzębie-Zdrój, przy ul. Wiejskiej 2A oraz 6. Nieruchomość posiada założoną Księgę Wieczystą nr GL1J/00016512/7 w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju. Powyższa nieruchomość gruntowa o powierzchni 1622 m2, nr działki 2029/28, zabudowana jest budynkiem pawilonu handlowego, piętrowym, niepodpiwniczonym. Do budynku doprowadzone zostały instalacje: elektryczna, wodna, kanalizacyjna, c.o. z sieci miejskiej, odgromowa, wentylacji mechanicznej - nawiewno - wywiewna. Zainstalowano również windę wewnętrzną. Powierzchnia zabudowy wynosi 334,40 m2, powierzchnia użytkowa budynku wynosi 565,50 m2, natomiast kubatura 2397,00 m3. Na działce 2029/28 posadowiony jest również budynek mieszkalny jednorodzinny z 1938 roku, parterowy, niepodpiwniczony z nieużytkowym poddaszem, wzniesiony w technologi murowanej, tradycyjnej. Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 112,00 m2, a powierzchnia użytkowa 67,70 m2. Do budynku doprowadzone zostały instalacje - elektryczna, wod.-kan., c.o. z sieci miejskiej.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 2 468 000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 1 851 000,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości tj. 246 800,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytacje w gotówce w kasie kancelarii lub na rachunek bankowy komornika: 73105013281000009068421719 ING Bank Śląski SA Oddział w Raciborzu ul.Sienkiewicza 2 z adnotacją przeznaczenia wpłaty - za skuteczne złożenie wymaganej rękojmi traktuje się wyłącznie uznanie w/w kwotą wskazanego powyżej rachunku bankowego, bądź w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

 

Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni poprzedzających dzień licytacji po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem . Operat szacunkowy tej nieruchomości wraz z aktami sprawy znajdują się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

 

Użytkowanie, służebności i praw dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

KOMORNIK

Ewa Zgol

Copyright © 2014. All Rights Reserved.