O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu - Zdroju Ewa Zgol Kancelaria Komornicza w Jastrzębiu - Zdroju zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 25-06-2019 r. o godz. 12:00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Jastrzębiu - Zdroju w sali nr 32 odbędzie się

 

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

 

ograniczonego prawa rzeczowego w postaci spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, pozostającego w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej NOWA, położonego w miejscowości Jastrzębie-Zdrój, przy ul. Wodeckiego 9/2, posiadającego założoną Księgę Wieczystą nr GL1J/00030460/1 w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu- Zdroju. Lokal mieszkalny o łącznej powierzchni użytkowej 46,14 m2 składa się z 3 pokoi, przedpokoju, kuchni oraz łazienki, a usytuowany jest na parterze budynku mieszkalnego pięciokondygnacyjnego. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 2,59 m2. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 90.000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 67 500,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości tj. 9 000,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytacje w gotówce w kasie kancelarii lub na rachunek bankowy komornika: 73105013281000009068421719 ING Bank Śląski SA Oddział w Raciborzu ul.Sienkiewicza 2 z adnotacją przeznaczenia wpłaty - za skuteczne złożenie wymaganej rękojmi traktuje się wyłącznie uznanie w/w kwotą wskazanego powyżej rachunku bankowego, bądź w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni poprzedzających dzień licytacji po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem . Operat szacunkowy tej nieruchomości wraz z aktami sprawy znajdują się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

 

Użytkowanie, służebności i praw dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

KOMORNIK

Ewa Zgol

Copyright © 2014. All Rights Reserved.