O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu - Zdroju Ewa Zgol Kancelaria Komornicza nr V w Jastrzębiu-Zdroju zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 29-01-2021 r. o godz. 14:00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Jastrzębiu - Zdroju w sali nr 28 odbędzie się

 

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

 

stanowiącego własność dłużnika udziału w wymiarze 1/2 w nieruchomości gruntowej- zabudowanej, opisanej w księdze wieczystej nr GL1J/00025436/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju, a położonej w miejscowości Jastrzębie-Zdrój, przy al. Jana Pawła II 1C. Nieruchomość stanowi działka 2081/36 o łącznej powierzchni 0,1070 ha (1.070 m2) która jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, parterowym z poddaszem mieszkalnym, niepodpiwniczonym. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 201,90 m2, a powierzchnia zabudowy (wg wypisu z kartoteki budynków) wynosi 172 m2. Stan techniczy budynku dobry jednak wymaga wykończenia pomieszczeń m.in. malowania ścian, położenia podłóg, założenia futryn i drzwi, obłożenia schodów, założenia białego montażu itp. Na działce wybudowany został również budynek gospodarczo-garażowy o powierzchni użytkowej 139,43 m2 (budynek składa się z parteru i poddasza). W dniu sporządzenia protokołu opisu i oszacowania nieruchomość nie posiadała ogrodzenia, a nadto była częściowo utwardzona. Nadto nieruchomość posiada przyłącza do sieci wodnej, kanalizacyjnej, energetycznej oraz gazowej. Dojazd do przedmiotowej nieruchomości odbywa się od al. Jana Pawła II.

 

Opisany wyżej udział w nieruchomości oszacowany jest na kwotę 380 000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 285 000,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości tj. 38 000,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytacje w gotówce w kasie kancelarii lub na rachunek bankowy komornika: 73105013281000009068421719 ING Bank Śląski SA Oddział w Raciborzu ul.Sienkiewicza 2 z adnotacją przeznaczenia wpłaty - za skuteczne złożenie wymaganej rękojmi traktuje się wyłącznie uznanie w/w kwotą wskazanego powyżej rachunku bankowego, bądź w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

 

Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni poprzedzających dzień licytacji po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem . Operat szacunkowy tej nieruchomości wraz z aktami sprawy znajdują się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

 

Użytkowanie, służebności i praw dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

KOMORNIK

Ewa Zgol

Copyright © 2014. All Rights Reserved.