OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu - Zdroju Ewa Zgol Kancelaria Komornicza w Jastrzębiu - Zdroju mający kancelarię w Jastrzębie - Zdrój przy ul. 1 Maja 14 na podstawie art. 875 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-10-2019 r. o godz. 11:00 w kancelarii komornika odbędzie się druga licytacja ruchomości.

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

 

Nr

Opis licytowanej

Ilość

Wartość szacunkowa w zł.

L.p.

prot.

ruchomości

szt.

jednostkowa

łączna

1

Suzuki Jimny 1.3, nr rej. SJZ 71S4, nr VIN VSEFJB33C00131567, rok prod. 2005

1,00

16 000,00

16 000,00

 

Ceną wywoławczą pojazdu w powyższej licytacji jest 1/2 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu tj. 8 000,00 zł.

Pojazd będący przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji w miejscu wskaznym wyżej (na 30 minut przed planowaną licytacją).

 

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania

tj. 1.600,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce w kasie kancelarii lub na rachunek bankowy komornika 73105013281000009068421719 ING Bank Śląski SA O. w Raciborzu ul.Sienkiewicza 2 z adnotacją przeznaczenia wpłaty.

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się, pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 867 1 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu.

 

Nadto prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

 

KOMORNIK

Ewa Zgol

Copyright © 2014. All Rights Reserved.