O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu - Zdroju Ewa Zgol Kancelaria Komornicza w Jastrzębiu - Zdroju zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 29-10-2020 r. o godz. 12:00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Jastrzębiu - Zdroju w sali nr 28 odbędzie się

 

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

 

nieruchomości gruntowych zabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym Ruptawa pod adresem Jastrzębie - Zdrój, ul. Cieszyńska 13 i 13B. Dla powołanych nieruchomości Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o nr GL1J/00008158/8 oraz GL1J/00028499/6. Nieruchomość objęta KW o nr GL1J/00008158/8 składa się z dwóch działek o nr 940/73 oraz 1174/73, a łączny obszar całej nieruchomości wynosi 0,0827 ha. Natomiast nieruchomość objęta KW o GL1J/00028499/6 składa się trzech działek o nr 952/73, 953/73 oraz 188/78, a łączny obszar całej nieruchomości wynosi 0,3666 ha. Teren działek o nr 940/73, 1174/73, 952/73 oraz 953/73 zabudowany jest kompleksem zakładu przetwórstwa mięsnego oraz budynkiem mieszkalnym. Zakład przetwórstwa miesnęgo w którego skład wchodzi kompleks ubojni z zapleczem oraz częścią socjalną i biurową, został wybudowany w 1927 roku i był sukcesywnie rozbudowywany do 2005 roku. Powierzchnia budynku ubojni (częściow jedno, a częściowo dwukondygnacyjnego) według danych z dokumentacji budowlanej wynosi 889,28 m2, w tym parter 753,40 m2. Budynek mieszkalny, jednorodzinny, parterowy z nieużytkowym poddaszem (położony na działce nr 953/73) został wzniesiony w okresie przedwojennym, a wyremontowany w 2010 r. Działka o nr 1174/73 (wchodząca w skład nieruchomości objętej KW GL1J/00008158/8) została również zabudowana budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym, piętrowym z częścią handlową w przyziemiu. Budynek wzniesiono z latach 70-tych XX w. Powierzchnia użytkowa kondygnacji nadziemnych budynku (według danych z obmiaru podczas oględzin) wynosi 177,32 m2. W bydynku zamontowano okna PCV, drzwi typowe, płycinowe. Elementy wykończenia i wyposażenia w standardzie obniżonym, częściowo zdemontowane. Dostępne uzbrojenie stanowią sieci energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna i gazowa. Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni asfaltowej.

Natomiast działka o nr 188/78 o powierzchni 0,1070 ha jest niezabudowana, a w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego figuruje jako teren upraw polowych. Działka użytkowana jest do celów rolnych.

Opisane wyżej nieruchomości stanowią funkcjonalną całości i podlegają sprzedaży łącznie.

 

Nieruchomości oszacowane zostały łącznie na kwotę 1 194 900,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 896 175,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości tj. 119 490,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytacje w gotówce w kasie kancelarii lub na rachunek bankowy komornika: 73105013281000009068421719 ING Bank Śląski SA Oddział w Raciborzu ul.Sienkiewicza 2 z adnotacją przeznaczenia wpłaty - za skuteczne złożenie wymaganej rękojmi traktuje się wyłącznie uznanie w/w kwotą wskazanego powyżej rachunku bankowego, bądź w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni poprzedzających dzień licytacji po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem . Operat szacunkowy tej nieruchomości wraz z aktami sprawy znajdują się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

 

Użytkowanie, służebności i praw dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

 

KOMORNIK

Ewa Zgol

Copyright © 2014. All Rights Reserved.