O B W I E S Z C Z E N I E
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu - Zdroju Ewa Zgol Kancelaria Komornicza w Jastrzębiu - Zdroju zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 28-06-2019 r. o godz. 09:00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Jastrzębiu - Zdroju w sali nr 155 odbędzie się
 
D R U G A    L I C Y T A C J A
 
nieruchomości gruntowej (niezabudowanej) stanowiącej dz. nr 2020/28, 2469/30 dla której Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o nr GL1J/00020123/4 oraz nieruchomości gruntowej (niezabudowanej) stanowiącej dz. nr 2062/28 dla której Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o nr GL1J/00033589/2. Łączna powierzchnia działek nr 2020/28, 2469/30 oraz 2062/28 wynosi 0,8703 ha. Nieruchomości pozostają niezbudowane i nieogrodzone. Teren działek porośnięty jest samosiejkami drzew i krzewów, niezagospodarowany. Dostępne uzbrojenie techniczne stanowią sieci energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna oraz gazowa. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej tj. al. Jana Pawła II. Dostępność komunikacyjną określa się jako dobrą, otoczenie i sąsiedztwo - korzystne - obiekty o funkcji usługowej. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrzębie-Zdrój działka 2062/28 leży na terenach -symbol planu 1 KDG - pasy drogowe ulic i dróg publicznych oraz pargingi, a działki 2020/28 oraz 2469/30 leżą na terenach - symbol planu 1 UC - usług i handlu.
 
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 2 011 000,00 zł.
Do wartości powyższej należy doliczyć podatek VAT 23% w kwocie 462.530,00 zł.
 
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę 1 649 020,00 zł.
 
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości tj. 247 353,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytacje w gotówce w kasie kancelarii lub na rachunek bankowy komornika: 73105013281000009068421719 ING Bank Śląski SA Oddział w Raciborzu ul.Sienkiewicza 2 z adnotacją przeznaczenia wpłaty - za skuteczne złożenie wymaganej rękojmi traktuje się wyłącznie uznanie w/w kwotą wskazanego powyżej rachunku bankowego, bądź w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.
Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni poprzedzających dzień licytacji po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem . Operat szacunkowy tej nieruchomości wraz z aktami sprawy znajdują się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
 
Użytkowanie, służebności i praw dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 

KOMORNIK

Ewa Zgol

Copyright © 2014. All Rights Reserved.